95 % našeho vozového parku splňuje emisní normu EURO VI nebo V

Vozidla jsou trvale monitorována GPS satelitním sledovacím zařízením. Jsme tak schopni vozidlo lokalizovat určit jeho polohu, směr jízdy, rychlost a řadu dalších parametrů.

Řidiči vozidel jsou pravidelně školeni nejen v teoretických, ale i praktických dovednostech.

Zajišťujeme také přepravy nebezpečných nákladu ADR Zboží (mimo tř. 1 a 7 )

V roce 1956 byla v Ženevě podepsána úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě pod názvem Convention Marchandise Routière (známá pod zkratkou CMR).

Úmluvu postupně ratifikovala většina evropských zemí, avšak členy jsou i neevropské státy. Albánie, Arménie, Rakousko, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Malta, Mongolsko, Maroko, Černá Hora, Itálie, Rumunsko, Rusko, Polsko, Srbsko, Slovensko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Makedonie, Tunisko, Ukrajina, Libanon, Írán a Velká Británie.

Úmluva CMR se vztahuje na každou smlouvu o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliže místo převzetí zásilky a předpokládané místo jejího dodání, jak jsou uvedena ve smlouvě, leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem této úmluvy.

Úmluva CMR dále zavazuje smluvní státy, aby mezi sebou neuzavírali zvláštní dvoustranné nebo vícestranné dohody,které by obsahovaly odchylky od této úmluvy.

CMR se nezabývá všemi otázky, jež se týkají závazkového vztahu vzniklého mezi odesílatelem a dopravcem na základě uzavřené přepravní smlouvy. Při absenci právního řešení určité skutečnosti Úmluvou CMR, je pak nezbytné vycházet z příslušné právní úpravy národního právního řádu.

Úmluva řeší především tyto otázky:

  • odpovědnost dopravce při použití jiných osob k přepravě (tzv. subdopravce),
  • listiny užívané v oblasti silniční nákladní přepravy (nákladní list CMR),
  • odpovědnost dopravce za škodu vzniklou na zásilce,
  • reklamace nároků z přepravní smlouvy,
  • promlčení nároků z přepravní smlouvy,
  • pravomoc soudů při řešení sporů,
  • přeprava prováděná postupně několika dopravci (tzv. následný dopravce).

Při přepravě zboží je možné narazit na celou řadu rizik a nebezpečí, které mohou způsobit škodu na přepravované zásilce. K nejčastějším příčinám škod v kamionové přepravě patří například živelní škody, nehody dopravních prostředků, odcizení či loupežné přepadení nebo škody způsobené při manipulaci se zásilkou, nakládce a vykládce.

Jak je z řádků výše zřejmé, nebezpeční na cestách může potkat jak zásilku, tak hrozí vám jako majiteli převáženého zboží, ale i nám – dopravci. Všichni máme samozřejmě snahu tato rizika eliminovat a v maximální možné míře se jim vyvarovat. Jedním z nástrojů je například i pojištění přepravy zboží, které nabízí celá řada pojišťoven.

Doporučujeme vám jako vlastníkům přepravovaného zboží sjednat pojištění přepravy. I přesto, že jsme jako firma řádně pojištění, tak institut odpovědnosti dopravce nemusí znamenat dostatečnou záruku, že v případě škody na přepravovaném zboží budete dostatečně odškodněni. U mezinárodních přeprav je navíc rozsah náhrady škody dle příslušných mezinárodních úmluv limitován dle váhy ztraceného či zničeného zboží. Náhrada škody tak může být podstatně nižší než je skutečná výše škody.

S pojištěním vašeho zboží vám rádi pomohou naši specialisté.